7 november 2018

Aankondiging geboorte vernieuwde Belgische
Dartsbond (B.D.B.)
 
In de laatste berichtgeving konden jullie lezen dat B.D.B. zoals jullie het kennen zal ophouden te
bestaan en dat een vernieuwde overkoepelende organisatie nog dit jaar het levenslicht zal zien.
De provincies stellen jullie dan ook graag de vernieuwde Belgische Dartsorganisatie voor:
 
BeDarts
 
Raad van Bestuur:

Stephan D´Aes, Adrie Van Schoor, Nancy Pernet, Steve Rosschaert,
 
Luc Lanckman, Dave Kerwyn
 
Missie – waar staan we voor

De dartssport voor iedereen, zowel in Vlaanderen als Wallonië, toegankelijk maken en de
belangen van alle spelers behartigen.

Visie – hoe doen we dat

Als overkoepelende organisatie streeft BeDarts ernaar alle onafhankelijke bonden samen te
brengen binnen een nieuw verenigd dartslandschap.
Via samenwerkingsverbanden met diverse organisaties willen we pro-actief tewerk gaan om
de dartssport te promoten en specifieke doelgroepen binnen onze organisatie extra te
ondersteunen.

De contacten met World Darts Federation (WDF), Professional Darts Federation (PDC) en
Britisch Darts Organisation (BDO) worden aangehaald en versterkt zodat we alle spelers,
ongeacht welke ambitie ze tonen, kunnen ondersteunen.

Toelichting Missie en Visie

BeDarts is een overkoepelende organisatie (zoals bijvoorbeeld het voormalige BLOSO of het
huidige WDF), een verzameling als het ware van verschillende onafhankelijke
dartsfederaties in ons land.
De voormalige afdelingen Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen
zullen dan ook verder gaan als onafhankelijke organisatie en zich aansluiten bij BeDarts.

Maar ook andere onafhankelijke dartsfederaties zullen zich kunnen aansluiten bij BeDarts
en hiervoor een jaarlijks lidgeld betalen. We bekijken of, binnen een betaalbaar lidgeld, een
gezamenlijke verzekering kan worden aangeboden aan alle aangesloten onafhankelijke
federaties.
 
Een aantal taken zullen niet langer door het federatiebestuur worden uitgevoerd, zoals een
centrale ledenadministratie, het verstrekken van spelerspasjes e.d..
Een aantal taken krijgen meer focus.
Eén van de belangrijkste taken is de belangen van alle spelers centraal stellen.

Via samenwerkingsverbanden willen we specifieke doelgroepen, zoals de jeugd en
Mindervaliden ondersteunen.
 
Organisaties die zich actief inzetten voor de Dartssport in ons land zullen we benaderen voor een ronde tafelgesprek.
 
Het eerste jaar wil BeDarts zich focussen op de nieuwe structuur en zorgen dat ze financieel
terug sterk staan.
De voormalige afdelingen (BDB-Antwerpen, BDB-Limburg en BDB-Vlaams-Brabant)
hebben zich geëngageerd om de lopende kosten voor hun rekening te nemen in
afwachting van de uitbouw van BeDarts.

Momenteel vaardigen we geen nationaal team af voor komende EK’s of WK’s.

Onze focus ligt vooral op het individu en we willen toekomstgericht eerder investeren in de
spelers dan in een nationaal team. We houden de mogelijkheid open om een nationaal
team af te vaardigen, al zal dit dan gebeuren via alternatieve financiering of sponsoring.
 
Het lidgeld van de ´kleine´ man kan hiervoor niet meer aangesproken worden.

We bekijken de optie om vanaf het seizoen 2019-2020 terug een nationale ranking te
installeren. Deze zal niet meer dienen tot het samenstellen van een nationaal team maar
eerder om de spelers individueel te belonen. De opzet hiervan wordt de komende maanden
verder uitgewerkt en tijdig gecommuniceerd.

De Beker van Belgie wordt niet georganiseerd voor het seizoen 2018-2019.
In de loop van de volgende maanden zal duidelijk worden of en in welke vorm deze vanaf het seizoen 2019-2020 kan verdergezet worden.
 
Sportieve groeten
 
Het bestuur

8 oktober 2018

Berichtgeving vanuit nationaal en de provincies

 
Beste dartssympathisant,
 
Een tijdje geleden heeft de Belgische Dartsbond (B.D.B.) bekendgemaakt dat de VZW op 31/12/2018 zal ophouden te bestaan.   
 
De besturen van de provincies Antwerpen en Limburg hebben naar aanleiding van deze beslissing, zoals in diezelfde berichtgeving aangekondigd, de koppen bij elkaar gestoken en blazen de Belgische Dartsbond nieuw leven in. 
B.D.B. vzw zoals jullie het nu kennen zal ophouden te bestaan en een vernieuwde organisatie ziet nog dit jaar het levenslicht.  Vanuit de provincies en het nog enige actieve nationale bestuurslid is een voltallige raad van bestuur samengesteld. Zij zullen alle voorbereidingen treffen voor een vlotte geboorte en samenwerken aan een beleid dat het belang van alle spelers vooropstelt. De nieuwe organisatie wil, als overkoepelend orgaan, vooral investeren in de dartsspeler in het algemeen, en de belangen van elke speler en elke dartsvereniging behartigen. Ze zetten eveneens de goede verstandhouding met WDF & BDO verder en verbeteren deze waar mogelijk. Tijdens ronde-tafelgesprekken met verschillende dartsorganisaties bekijken ze mogelijke samenwerkingen, nu en in de toekomst, die passen binnen de vernieuwde structuur en visie van de organisatie.
 
De komende maanden zullen naam, structuur, missie en visie van deze nieuwe organisatie verder worden uitgewerkt. Alle informatie hieromtrent zal worden meegedeeld en toegelicht via de officiële kanalen.
 
Het nieuw samengestelde bestuur